ZARZĄDZENIE NR 7/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok planu finansowania form doskonalenia zawodowego i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminie Nowa Sarzyna oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

ZARZĄDZENIE NR 89/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łętowni

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 28 luty 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA MIAST I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenia zawodowe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia standardów i zasad zatrudnienia pracowników administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych w ramach etatów wsparcia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 10 maja 2021r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 1 luty 2021r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty prowadzące doskonalenie oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna do przedszkoli i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej do I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dodatkowych odpraw dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych przechodzących na wcześniejszą emeryturę w 2019 r.

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia rozwiązań systemowych w ewidencji księgowej w związku z centralizacją podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. w jednostkach podległych utworzonych przez Gminę oraz Urzędu obsługującego

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych odpraw dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych przechodzących na wcześniejszą emeryturę w 2018 r.

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozów dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz na zajęcia sportowe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie dodatkowych odpraw dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych przechodzących na wcześniejszą emeryturę w 2017 r.

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22.05.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15.05.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 12.05.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5.04.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie i Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 28.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie i Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Nowej Sarzynie

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 28.03.2017 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 28.03.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Zarządzenie 149/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 6.12.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni sołectwo Majdan Łętowski

Zarządzenie 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 3.06.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie

Zarządzenie 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 6.04.2016 w sprawie ustalenia limitów i zasad zatrudniania pracowników administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych w ramach etatów wsparcia w placówkach oświatowych

 Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku.

 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz na zajęcia sportowe na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013 roku.

Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na rok 2013.

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012.