KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NOWEJ SARZYNIE

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie jest Dyrektor siedziba: ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna.
2.    W Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie Inspektor Ochrony Danych Osobowych siedziba: ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie,
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
•    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
•    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
•    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
•    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
•    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
•    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.