Deklaracja dostępności strony internetowej

Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Łokieć

 • adres: Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie ul. M. Kopernika 1,  37-310 Nowa Sarzyna
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 172413177 wew. 110

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – Mikołaja Kopernika oraz 2 wejścia pomocnicze. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody z 3 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się zamontowany przycisk przyzywowy, sygnał odbierany jest w sekretariacie. Na sygnał dźwiękowy dzwonka pracownik schodzi do klienta ze szczególnymi potrzebami.

W budynku jest winda.

Toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wokół budynku znajdują się parkingi samochodowe dla pracowników i klientów w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed Urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.