STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NOWEJ SARZYNIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy statut określa organizację i zasady działania jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie.

§ 2. Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
4) niniejszego Statutu.

§ 3. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) CUW - należy przez to rozumieć Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie;
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie.

§ 4. 1. CUW jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, szkół i zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi.
2. CUW może realizować zadania określone w ust. 1 na podstawie porozumienia z innymi jednostkami funkcjonującymi na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

§ 5. 1. Siedzibą CUW jest miejscowość Nowa Sarzyna.
2. CUW działa na obszarze Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
3. CUW nie posiada osobowości prawnej.

II. Cel i przedmiot działania

§ 6. Do zadań CUW należy:
1) w zakresie obsługi finansowej:
a) obsługa kont bankowych dochodów i wydatków budżetowych,
b) obsługa kont bankowych zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
c) obsługa kont bankowych związanych z programami unijnymi,
d) obsługa kont bankowych wydzielonych rachunków dochodów własnych,
e) prowadzenie obsługi kasowej,
f) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
g) opracowywanie na wniosek kierowników jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych oraz zmian w tych planach,
h) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
i) sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych,
j) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków,
k) prowadzenie obsługi w zakresie podatków i innych opłat,
l) ewidencja danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
m) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
n) obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
o) obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2) w zakresie obsługi rachunkowej:
a) określenie zasad (polityki) rachunkowości,
b) prowadzenie całości rachunkowości jednostek obsługiwanych, w tym rachunkowości dochodów budżetowych,
c) prowadzenie rachunkowości i rozliczanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków dotacji z budżetu państwa oraz ze środków zewnętrznych,
d) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych inwentaryzowanych metodą uzgadniania sald oraz weryfikacji, a także rozliczanie inwentaryzacji prowadzonych przez jednostki obsługiwane metodą spisów z natury,
f) wykonywanie zadań głównego księgowego obsługiwanych jednostek;
3) w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej:
a) prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników CUW i jednostek obsługiwanych,
b) sporządzanie umów zawieranych przez CUW i jednostki obsługiwane,
c) sporządzanie sprawozdań niefinansowych (statystycznych i innych),
d) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu gminy w części dotyczącej finansowania zadań realizowanych przez CUW i jednostki obsługiwane,
e) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywania zadań merytorycznych CUW i realizacji rządowych programów pomocowych,
f) prowadzenie składnicy akt,
g) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej,
h) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
i) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
j) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z zakresu funkcjonowania CUW i jednostek obsługiwanych.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Organem zarządzającym CUW jest Dyrektor, który działa jednoosobowo w zakresie udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna pełnomocnictwa.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
3. Prawa i obowiązki Dyrektora oraz pracowników, a także ich status prawny, w tym zasady wynagradzania, regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy Kodeksu Pracy.
4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania CUW określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora CUW i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

§ 8. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora CUW należy:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy CUW, a w szczególności opracowanie regulaminu organizacyjnego oraz określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników CUW,
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność CUW,
4) ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych CUW,
5) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
6) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
7) współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek,
8) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu przy współpracy z dyrektorami obsługiwanych jednostek,
9) ustalanie wielkości stanu zatrudnienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

IV. Zasady gospodarki finansowo – księgowej

§ 9. 1. CUW jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych do w/w ustaw.
2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor CUW.

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej CUW jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu gminy Nowa Sarzyna, uchwalonego przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie.
2. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. Księgowość CUW jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

V. Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 13. W korespondencji CUW posługuje się oznakowaniem akt o symbolu CUW.

§ 14. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie obowiązującym dla jego nadania.