Organizacja przewozu dzieci i uczniów nieobjętych dowozem zorganizowanym w roku szkolnym 2019/2020

Organizatorem dowożenia dzieci i uczniów nieobjętych dowozem zorganizowanym do szkół i przedszkoli jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. W jej imieniu organizacją dowozów zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, 37 – 310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1.

Dzieci i uczniowie nieobjęci dowozem zorganizowanym lecz spełniający warunki ustawowe do zapewnienia dowozu przez gminę, mają zapewniony zwrot kosztów z tytułu dowozu do przedszkoli i szkół podstawowych w następujących formach:

  1. dowóz środkami komunikacji publicznej;
  2. dowóz środkami komunikacji prywatnej;
  3. dowóz prywatnym samochodem osobowym przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.

Zasady dowozu i zwrotu kosztów przejazdu reguluje Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Rachunek o zwrot kosztów przejazdu