Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie (CUW) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kto może złożyć wniosek?

Klient w zakresie dostępności CUW-u może:

 • poinformować o braku dostępności,
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego interesanta CUW-u.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług CUW-u osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to CUW niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku CUW jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 • przesłać na adres: Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
 • złożyć w punkcie kancelaryjnym pok. 111 w godzinach funkcjonowania CUW-u,
 • przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 • w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności – wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Kto może wystąpić z żądaniem?

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych CUW-u lub ich elementów może:

 • poinformować o braku dostępności,
 • złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to CUW niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem
o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem CUW powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 • przesłać na adres Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
 • złożyć w punkcie kancelaryjnym pok. 111 w godzinach funkcjonowania CUW-u,
 • przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 • CUW odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu, albo
 • osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do CUW-u skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Pliki do pobrania

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Informacja o braku dostępności