Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

I. Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

II. Podstawa prawna.
1.    Art. 122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
4.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm).
5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
6.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 362 z późn. zm.).

III. Termin i miejsce składania wniosków.
1.    Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
2.    Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie lub wysłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Mikołaja Kopernika 1
37 – 3101 Nowa Sarzyna

IV. Wymagane dokumenty.
Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:
1.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2.    Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3.    Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.
4.    Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
5.    Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
6.    Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
7.    Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie.
8.    Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

V. Wysokość dofinansowania.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1)    w przypadku nauki zawodu: do 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
3)    do 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

VI. Forma i zasady przyznania dofinansowania.
1.    Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
2.    Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna jest zobligowany do następujących czynności:
1)    wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji,
2)    przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
3)    wysłania wniosku do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przekazanie środków z Funduszu Pracy.
4)    niezwłocznego przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy po wcześniejszym przekazaniu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy gminy Nowa Sarzyna.

VII. Tryb odwoławczy.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VIII. Miejsce załatwienia sprawy.
Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37 – 310 Nowa Sarzyna, pokój nr 6.

IX. Załączniki do pobrania.
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
 Zawiadomienie o zawarciu umowy

 Klauzula informacyjna