Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać (zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jeżeli:
1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i ich wynagradzania;
2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a)    egzamin czeladniczy - w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159,
b)    egzamin zawodowy - w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem; 
3)    młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

I. Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

II. Podstawy prawne.
1.    Art. 122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159).
3.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).
6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391).
7.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40).
8.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023.2831).
9.    Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2021 r. poz. 122).
10.    Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2022 r. poz. 120).
11.    Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2023 r. poz. 145).
12.    Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2024 r. poz. 85).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r.  poz. 702).

III. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izby rzemieślniczej właściwej ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Informację wg załączonego wzoru, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie lub wysłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Mikołaja Kopernika 1
37 – 3101 Nowa Sarzyna

IV. Termin i miejsce składania wniosków.
1.    Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
2.    Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie lub wysłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Mikołaja Kopernika 1
37 – 3101 Nowa Sarzyna

V. Wymagane dokumenty.
Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:
1.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2.    Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.
3.    Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
4.    Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
6.    Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
7.    Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
8.    Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).
9.    Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
10.    Inne dokumenty/ informacje na prośbę organu. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

VI. Wysokość dofinansowania.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1)    w przypadku nauki zawodu: do 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
3)    w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
Wnioski składane przez pracodawców po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostały ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w Monitorze Polskim;   
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2021 r. poz. 122) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2021/2022

4)    Kwoty dofinansowania określone w pkt. 1, 2 i 3 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.
Wysokość waloryzacji w roku 2024 została określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. (M. P. z 2024 r., poz.22) - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4 %).

VII. Forma i zasady przyznania dofinansowania.
1.    Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
2.    Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna jest zobligowany do następujących czynności:
1)    wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji,
2)    przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
3)    wysłania wniosku do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przekazanie środków z Funduszu Pracy.
4)    niezwłocznego przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy po wcześniejszym przekazaniu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy gminy Nowa Sarzyna.

VIII. Tryb odwoławczy.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

IX. Miejsce załatwienia sprawy.
Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37 – 310 Nowa Sarzyna, pokój nr 106.