Uchwała Nr XXXVIII/379/05 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków przeznaczonych na wypłacanie nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.

Uchwała Nr XXXIV/360/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie.

Uchwała Nr XXXIV/344//2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie.

Uchwała Nr XXXIV/342/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji na temat funkcjonowania Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Uchwała Nr XXXII/323/2005 Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Uchwała Nr XXXII/322/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Uchwała Nr XXXII/321/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXVIII/274/2004 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wyrażenia zgody na ustaloną wartość jednego punktu przez Dyrektorów: ZEASiP, Zespołu Szkół, Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Uchwała Nr XXIV/224/204 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Jelnej.

Uchwała Nr XXIV/223/2004 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Sarzynie.

Uchwała Nr XXIV/222/2004 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Uchwała Nr XX/191/2004 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

Uchwała nr XX/190/2004 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół pod nazwą „Zespół Szkół w Sarzynie”.