PROCEDURA WEJŚCIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z PSEM ASYSTUJĄCYM

I. WSTĘP

Celem procedury jest określenie zasad zapewnienia wstępu osobie niepełnosprawnej korzystającej z psa asystującego na teren Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, przy ul. Mikołaja Kopernika 1, 37- 310  Nowa Sarzyna.

II. PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399),
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. (M.P. 1997 nr 50 poz. 475).

III. DEFINICJE

 • Osoba niepełnosprawna - osoba, której stan fizyczny, psychiczny i umysłowy trwale bądź okresowo ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a jeśli nie ukończyły 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Pies asystujący - odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Rodzaje psów asystujących:

 • Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – najbardziej znany spośród pomagających osobom z niepełnosprawnością. Jest to pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie niewidomej lub niedowidzącej, który np. pomaga swobodnie poruszać się w przestrzeni publicznej.
 • Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo - pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie z niepełnosprawnością fizyczną, która nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności dnia codziennego, jak np. zakładanie kurtki czy skarpetek, podniesienie przedmiotu, który upadł, zapalanie światła.
 • Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki np. dzwonku do drzwi, ale też o dźwięku syreny alarmowej, a następnie doprowadzenie jej  do źródła hałasu.
 • Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia
  lub reaguje na atak choroby.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSA ASYSTUJĄCEGO

 • Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż.
 • Pies nie musi być na smyczy i nosić kagańca.
 • Pracujący pies musi mieć umieszczony, w widocznym miejscu na uprzęży, napis „pies asystujący”.
 • Osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Certyfikat wydawany jest przez uprawniony do tego podmiot, prowadzący szkolenie psów asystujących. Najczęściej są to rozmaite organizacje, wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rejestr organizacji szkolących psy dla osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Certyfikat zawiera m.in.:

 • miejsce i datę wydania certyfikatu,
 • numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • rasę, imię oraz datę urodzenia psa,
 • imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystujący będzie służył,
 • podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.

Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie placówki.

V. UWAGI KOŃCOWE

Procedura zapewni równy dostęp osobom z niepełnosprawnością do obiektów użyteczności publicznych oraz likwidować bariery, a także realizować minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.