I.   Podstawy prawne

Zasady rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

1)  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

2)  uchwały Nr XLIV/254/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;

3)  zarządzenia Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

II.   Informacje ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

1)  dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;

2)  dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący  oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

III. Kryteria rekrutacji

W art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zostały określone zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Zgodnie z treścią niniejszego artykułu kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów:  

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły 10 pkt Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  miejscowości należącej do obwodu danej szkoły
2. Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej  w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja 10 pkt Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja
3. Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata albo jego opiekunów prawnych 15 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności 

IV. Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  zarządzenia Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 1 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2023 r.

do 17 marca 2023 r.

od 1 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

od 20 marca 2023 r.

do 24 marca 2023 r.

od 17 sierpnia 2023 r.

do 18 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2023 r. 21 sierpnia 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia do 31 marca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc 3 kwietnia 2023 r. 25 sierpnia 2023 r. 

V. Wniosek o przyjęcie 

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne w danej publicznej szkole podstawowej.