I.   Podstawy prawne

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

1)  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

2) uchwały Nr XLIV/255/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;

3)  zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

 II.   Informacje ogólne

W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania to miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców to jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą być przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miasto i Gmina Nowa Sarzyna nadal będzie dysponowała wolnym miejscami.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Dzieci urodzone w 2021 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni  opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w publicznej szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

III. Kryteria rekrutacji

W art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zostały określone jednolite zasady rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, zamieszkałych na terenie danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, zostaje przeprowadzony pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem następujących kryteriów mających jednakową wartość:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, zostaje przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie są brane pod uwagę  następujące kryteria:

L.P. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Zatrudnienie rodziców kandydata lub nauka rodziców w trybie dziennym 10 pkt Oświadczenie o  zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata
2. Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu /oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie 2 pkt za każdą deklarowaną godzinę ponad 5 Oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola
3. Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja 10 pkt Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola /oddziału przedszkolnego
4.

Zamieszkanie kandydata i jego rodziców, opiekunów prawnych lub rodzica wychowującego kandydata w obwodzie danego przedszkola/szkoły podstawowej

15 pkt Oświadczenie o zamieszkaniu

IV. Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 20 lutego 2023 r.

do 28 lutego 2023 r.

-----------------------
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2023 r.

do 22 marca 2023 r.

od 1 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

od 23 marca 2023 r.

do 27 marca 2023 r.

od 17 sierpnia 2023 r.

do 18 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2023 r. 21 sierpnia 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 31 marca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc 3 kwietnia 2023 r. 25 sierpnia 2023 r. 

V. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko obecnie uczęszcza.

VI. Karta zgłoszenia dziecka

Karta zgłoszenia dziecka oraz wzory wymaganych oświadczeń i deklaracji są dostępne w danym przedszkolu i publicznej szkole podstawowej w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

VII. Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, mogą:

1.  Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku.

2.  Wnieść do dyrektora przedszkola lub danej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3.  Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej.