Wykaz szkół z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, które złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2022 rok:

 

Nazwa szkoły

Liczba grup szkoleniowych

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowej Sarzynie

 2

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze

 1

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie

 2

Szkoła Podstawowa w Woli Zarczyckiej

 2

I LO w Nowej Sarzynie

1

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Realizacja programu polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie luty-czerwiec i wrzesień-grudzień 2022 roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2  razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji programu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.
Koszty realizacji programu:

  • 95% kosztów stanowią środki przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, koszty materiałów szkoleniowych oraz ubezpieczenie uczestników i osób prowadzących zajęcia,
  • 5 % kosztów stanowi współfinansowanie projektu z budżetu gminy Nowa Sarzyna w formie opłaty po 230 zł za każdą grupę szkoleniową.