Zasady przyjęć do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

1)  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);

2)  uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;

3)  zarządzenia Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

Informacje ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

1)   dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym;

2)   dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie - w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

Kryteria rekrutacji

W art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zostały określone zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Zgodnie z treścią niniejszego artykułu  kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów:

 

L.p.

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

10 pkt

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości należącej do obwodu

danej szkoły

2.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej  w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

10 pkt

Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja

3.

Niepełnosprawność  jednego  lub obojga rodziców kandydata albo jego opiekunów prawnych

15 pkt

 Orzeczenie o niepełnosprawności

 Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków

Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 4 stycznia 2021 r. sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

 

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

 

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

  

 

od 2 marca 2021 r.

 

 

do 19 marca 2021 r.

 

 

  

 

od 2 sierpnia 2021 r.

 

 

do 16 sierpnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

od 22 marca 2021 r.

 

 

do 24 marca 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

od 17 sierpnia 2021 r.

 

 

do 18 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

 

 

26 marca 2021 r.

 

 

 

 

 

 

20 sierpnia 2021 r.

 

 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

 

do 31 marca 2021 r.

 

 

 

do 26 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

 

 

2 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

27 sierpnia 2021 r.

 

 

 Wniosek o przyjęcie

 Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne w danej publicznej szkole podstawowej.