I. Podstawy prawne
Zasady rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.);
2) uchwały Nr XLIV/254/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna;
3) zarządzenia Nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

II. Informacje ogólne
Do klas pierwszych przyjmowane są:
1) dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym;
2) dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości nauki w szkole podstawowej.
Dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący  oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

III. Kryteria rekrutacji
W art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zostały określone zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
Zgodnie z treścią niniejszego artykułu kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów: 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły

10 pkt Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w  miejscowości należącej do obwodu danej szkoły
2. Posiadanie przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej  w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja 10 pkt Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja
3. Niepełnosprawność  jednego  lub obojga rodziców kandydata albo jego opiekunów prawnych 15 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności

IV. Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków
Terminy rekrutacji i terminy składania wniosków zostały określone w załączniku do  zarządzenia Nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

do 22 marca 2024 r.

od 1 sierpnia 2024 r.

do 16 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

od 25 marca 2024 r.

do 27 marca 2024 r.

od 19 sierpnia 2024 r.

do 20 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania przez komisję rekrutacyjną
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych
3 kwietnia 2024 r. 21 sierpnia 2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia do 8 kwietnia 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc 9 kwietnia 2024 r. 26 sierpnia 2024 r. 

V. Wniosek o przyjęcie 
Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne w danej publicznej szkole podstawowej.